ÚVODNÁ STRANA

Pri objednávke nad 170,-

zľava 5%

Platí pri nákupe cez E-SHOP

NOVINKY

arr3PRIPRAVUJEME!...

KONTAKTY

Firma PRELOV, Výroba poľovníckych predmetov
Turcer Tibor
Ješková Ves 686, 972 25
tel: +421 905 198155, +421 465453415
info@prelov.sk
IČO: 10898476
DIČ: 1031919141

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu s poľovníckymi predmetmi

www.prelov.sk

 

I. Vymedzenie pojmov

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu a predajca PRELOV - TIBOR TURCER  Ježková Ves 686, 972 25, IČO: 10898476

Kupujúci – fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoby, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.prelov.sk

Objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

II. Objednávanie tovaru

Objednávka vzniká na základe objednania tovaru v internetovom obchode www.prelov.sk,   prostredníctvom elektronickej pošty a telefonicky (telefonická objednávka následne musí byť potvrdená aj písomne). Po doručení objednávky kupujúci bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo e-mailom, za účelom potvrdenia objednávky. Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.


Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu pre doručenie tovaru, telefónne číslo, objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru, počet kusov z každej položky a spôsob úhrady tovaru.

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj ďalšie identifikačné údaje ako: IČO, SK DIČ, fakturačné údaje a kontaktnú osobu s telefónnym číslom.
Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

 

III. Storno objednávky

Kupujúci – má právo stornovať objednávku v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru, v prípadne bezdôvodného zvýšenia ceny tovaru.
Predávajúci – si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak kupujúci na objednávke uvádza nepravdivé osobné údaje, alebo sa výrazným spôsobom zmenila veľkoobchodná cena tovaru

 

IV. Dodacie podmienky

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle 1 až 7 dní od jej potvrdenia. V prípade, že tovar sa nenachádza na sklade termín dodania je cca 14 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej lehoty bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať a je povinný sa s kupujúcim dohodnúť na termíne dodania.


Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru za platobných podmienok, ktoré platia v deň potvrdenia objednávky predávajúcim,
  • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Kupujúci sa zaväzuje:

  • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky,
  • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň potvrdenia objednávky predávajúcim.

Predávajúci nezodpovedá za:

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

 

V. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Všetky ceny v našom internetovom obchode a katalógoch sú uvedené v EUR. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad – faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.


Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. Kupujúci môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
Objednaný tovar zašleme prostredníctvom Slovenskej pošty alebo Českej pošty – na dobierku. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky.
Objednaný tovar zašleme prostredníctvom UPS zásielkovej služby – na dobierku.  Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky kuriérovi, ktorý tesne pred dodaním môže kupujúceho telefonicky kontaktovať.
Platbu je možné vykonať aj vopred – prevodom na účet. Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu. Ceny poštovného budú stanovené podľa platných taríf Slovenskej pošty a Českej pošty a zásielkových spoločnosti.

Pri objednávke sa vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela.

VI. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.prelov.sk plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebuje niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zasielanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Prevádzkovateľ ďalej prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov“.Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektov. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Kupujúci dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.prelov.sk súčasne zaväzuje, že na prianie kupujúceho ( pri objednávke uviesť v kolónke „poznámka k objednávke“ – údaje vymazať ihneď po vybavení), vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

VII. Záruka a reklamačný servis

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predávajúci zodpovedá za chyby výrobku, ktoré sa objavia v priebehu užívania tovaru. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným, nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou, prípadne inou doručovateľskou službou na adresu: Tibor Turce, Ježková Ves 686 97225. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku Vám budú spätne uhradené (na vyžiadanie) v prípade uznania reklamácie. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením. Do zásielky priložte sprievodný list, v ktorom uvediete z akého dôvodu výrobok reklamujete a kópiu faktúry.
Pri vybavovaní reklamácie sa postupuje v súlade so zákonmi č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to na  e-mailovú adresu: info@prelov.sk Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu tovaru a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. V prípade, že vrátený tovar je v inom ako neporušenom stave a obale, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, znečistený tovar, poškodený obal). Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením alebo zaslaním objednávky oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Vzťahy neupravené týmto Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č.634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniam Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok.

MDUwNWI2